Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 01 - NQ/TU 11/05/2021 Nghị quyết, Nghị quyết của Hội nghị tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 3 (khóa XX)
NQ 01/02/2021 Nghị quyết, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX 20/10/2020 Nghị quyết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX họp từ ngày 20/10/2020 đến ngày 22/10/2020, sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XIX