Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 01 - NQ/TU 11/05/2021 Nghị quyết, Nghị quyết của Hội nghị tỉnh ủy Quảng Ngãi lần thứ 3 (khóa XX)
NQ 01/02/2021 Nghị quyết, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam