Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày 30/8/2021, Phó Hiệu trưởng Lê Tấn Cúc đã ký ban hành Kế hoạch số 29/KH-VT về tổ chức và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng và công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung của năm học 2021-2022. Kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu cùng những nội dung tổ chức và triển khai thực hiện. Cơ bản như sau:... ...