Chỉ thị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 30/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; Trang Thông tin điện tử của Trường xin giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

CHỈ THỊ

về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu

của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên 

—–

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 14- CT/TU ngày 10/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực, nhất là ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. Tổ chức cơ sở đảng được kiện toàn, từng bước bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện hệ thống chính trị ở cơ sở; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, dân chủ trong Đảng được mở rộng và phát huy; công tác kết nạp và quản lý đảng viên được quan tâm, thực hiện chặt chẽ hơn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên còn một số hạn chế như: Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn yếu; chưa phát hiện kịp thời, lãnh đạo giải quyết những vụ, việc phức tạp xảy ra ở cơ sở; tỷ lệ đảng viên/dân số đạt thấp (4,41%), phân bổ không đều; số lượng đảng viên là công nhân, người lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân còn ít; một số địa phương, đơn vị chưa có tổ chức đảng, còn trắng đảng viên; chi bộ thôn, tổ dân phố, chi bộ quân sự xã ở một số nơi chưa có cấp ủy; một số trưởng thôn, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố chưa là đảng viên; phát triển đảng viên ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, đơn vị kinh tế tư nhân, người theo tôn giáo còn khó khăn; năng lực cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của cấp ủy cấp trên ở một số tổ chức đảng còn hạn chế; một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, giáo dục, rèn luyện đảng viên ở một số nơi còn buông lỏng.

Những hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng chủ yếu bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan như sau: Một số cấp ủy, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt sâu sắc, toàn diện vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng cũng như yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với thực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và kiểm tra, giám sát đảng viên 

– Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nhân rộng, phổ biến cách làm hay, mô hình mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện.

– Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về trách nhiệm nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đổi mới và thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, hướng về cơ sở với phương châm “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện”; chú trọng việc nắm bắt, định hướng dư luận xã hội kịp thời trong các hoạt động của Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhất là sinh hoạt chi bộ.

– Tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt, học tập và cụ thể hóa các nghị quyết của cấp ủy cấp trên phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng ban hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của cấp ủy. Rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong tự phê bình và phê bình.

– Cấp ủy cấp trên tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra đối với các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện tốt phương châm “Cấp ủy viên cấp tỉnh nắm bắt tình hình đến tổ chức cơ sở đảng; cấp ủy cấp huyện nắm bắt tình hình đến chi bộ; đảng viên ở cơ sở nắm bắt tình hình đến hộ gia đình”; phân công cấp ủy viên cấp tỉnh và cấp huyện phụ trách, bám sát cơ sở, tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn, kiểm tra, bảo đảm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm nghiêm túc, thực chất, sau kiểm điểm phải có kế hoạch khắc phục khuyết điểm; đề cao trách nhiệm của tập thể, nhất là người đứng đầu, bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động công tác tại cơ sở; nếu địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra tham nhũng, tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ hoặc mất ổn định chính trị thì cấp ủy, bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải bị xem xét trách nhiệm.

– Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng; nắm chắc tình hình tư tưởng của Nhân dân, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự; khi có nảy sinh tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, phải có biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, xử lý kịp thời nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở và thực hiện hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo. Thực hiện nghiêm việc người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp định kỳ đối thoại, tiếp xúc với đảng viên, Nhân dân. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2. Kịp thời củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy 

– Kịp thời kiện toàn, sắp xếp lại chi bộ, tổ chức cơ sở đảng phù hợp, đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở cơ sở theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương sáu khóa XII. Làm rõ tiêu chí để xác định tổ chức đảng trong doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quản lý; cơ bản giao tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cho cấp ủy cấp huyện quản lý trực tiếp hoặc giao cho cấp cơ sở xã, phường, thị trấn quản lý. Kiện toàn ban chỉ đạo cấp huyện và phát huy vai trò tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy cùng cấp chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn, nhất là giao chỉ tiêu phấn đấu để vận động thành lập tổ chức đảng, phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Thực hiện sơ kết, tổng kết khen thưởng cho đơn vị làm tốt; phê bình, xử lý cấp ủy thực hiện chưa tốt.

– Triển khai thí điểm mô hình “Dân tin – Đảng cử” ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản theo hướng các chi bộ lựa chọn những đảng viên chính thức có uy tín cao giới thiệu hiệp thương, ứng cử chức danh trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố để Nhân dân bầu chọn trước. Sau khi nhân sự trúng cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cấp ủy chi bộ giới thiệu để đại hội chi bộ bầu vào cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố. Từng bước tiến đến thống nhất tổ chức ngày hội toàn dân bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trong từng địa phương.

– Khuyến khích thực hiện rộng rãi mô hình bí thư cấp ủy kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc bí thư cấp ủy kiêm trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố. Thực hiện nghiêm túc mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân xã hoặc bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

3. Chú trọng công tác phát triển đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ 

– Phấn đấu đến năm 2025, kết nạp bình quân trên 2.000 đảng viên/năm, đến năm 2030 đạt mức bình quân chung của cả nước về số đảng viên/dân số; các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng ngang mức bình quân chung cả nước; nâng cao tỉ lệ đảng viên là người theo tôn giáo; chấm dứt tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố không phải là đảng viên; 100% bí thư chi bộ được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng.

– Hàng năm, các cấp ủy và chi bộ xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên bảo đảm số lượng và chất lượng. Chỉ tiêu phát triển đảng viên ở những nơi còn nguồn là một nhiệm vụ chính trị. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và kết nạp vào Đảng là những quần chúng ưu tú trong các lực lượng đoàn viên, thanh niên, phụ nữ, nông dân ở thôn, tổ dân phố, lực lượng trí thức, doanh nhân, người theo tôn giáo và công nhân, lao động trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Thực hiện nghiêm việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 02- HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương. Tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, thực sự tiên phong, gương mẫu.

– Làm tốt công tác quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công làm thước đo chủ yếu để xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm. Hướng dẫn, giúp đỡ những đảng viên đi làm ăn xa, việc làm không ổn định hoặc ở những nơi chưa có tổ chức đảng, không có điều kiện trở về tham gia sinh hoạt chi bộ theo quy định của Điều lệ Đảng báo cáo chi bộ xem xét cho tạm miễn sinh hoạt theo quy định.

– Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn cụ thể cho từng chức danh. Tiếp tục tổ chức các cuộc thi bí thư chi bộ giỏi; các mô hình câu lạc bộ bí thư chi bộ để trao đổi kiến thức, kỹ năng. Tạo điều kiện phát triển người hoạt động không chuyên trách có phẩm chất, năng lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thành cán bộ, công chức cấp xã. Rà soát, bổ sung quy hoạch, chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ tiếp theo. Hàng năm và theo nhiệm kỳ, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ được quy hoạch.

4. Tổ chức thực hiện 

– Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện Chỉ thị này phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và kiểm điểm thực hiện hàng năm.

– Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo việc nghiên cứu, xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mới về chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ngân sách của tỉnh (thay thế Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh). Ban hành quy định về chính sách, chế độ để bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho người làm việc bán chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nói chung và nhất là chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nói riêng.

– Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này và các văn bản liên quan đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

– Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội ở cơ sở, nhất là ở xã, phường, thị trấn và địa bàn thôn, tổ dân phố; kế hoạch phát triển các tổ chức chính trị – xã hội trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

– Ban Tổ chức Tỉnh ủy:

+ Chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định: Thành lập Tổ tham mưu chỉ đạo thực hiện Đề án thí điểm mô hình “Dân tin – Đảng cử” ở 03 huyện Ba Tơ, Tư Nghĩa, Bình Sơn vào năm 2022; giao chỉ tiêu xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

+ Chủ trì, phối hợp Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

Đặng Ngọc Huy