Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 22/9/2021, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ký ban hành Kết luận số 14-KL/TW về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Đây là một Kết luận quan trọng và đúng lúc vì trong thời điểm này chúng ta rát cần những cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Trang thông tin điện tử của Trường THPT Vạn Tường xin trang trọng đăng tải Kết luận này.